Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopswaarden

1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door deze verkoopsvoorwaarden welke noch stilzwijgend noch uitdrukkelijk door de klant kunnen worden buiten werking gesteld. Door het feit van de bestelling wordt de koper verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.


2. Elke bestelling is bindend voor de koper.


3. De leveringstermijnen zijn indicatief. Ze vormen geen essentiële voorwaarde van het contract, tenzij anders overeengekomen.

Met leveringsdatum verstaan wij de datum waarop de goederen onze magazijnen verlaten.


4.  Voor iedere levering worden volgende afwijkingen als normaal beschouwd:

          A. Aantal draden: 5%

          B. Lengte en breedte: 3%

          C. Gewicht: 5%


5. De te leveren hoeveelheden weefsels die een speciale aanmaak vereisen met of zonder naaminwevingen, kunnen 10 t.h. hoger of lager komen te liggen.


6. Alle zendingen gebeuren op risico en perikel van de koper, zelfs wanneer franco wordt verzonden. De goederen worden alleen verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de klant.


7. De klachten wegens een andere reden dan verborgen gebreken zijn van gener waarde indien zij niet binnen de acht dagen na het ontvangen der goederen schriftelijk worden uitgebracht of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan. Ingeval een klacht gegrond zou blijken en tot vergoeding van schade aanleiding geeft wordt het bedrag van deze vergoeding altijd beperkt tot de verkoopwaarde van de goederen. In elk geval zal de verkoper nooit tot geen enkele andere of meerdere schadeloosstelling gehouden zijn dan reparatie of zonodig vervanging van de koopwaar.


8. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mag de waar niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.


9. De gevallen die aan overmacht of toeval moeten toegeschreven worden, schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van verplichtingen der partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding te niet te doen, indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen meebrengt.

De aanvullende uitstellen na de ingebrekestelling worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval.


10. Indien de koper dit contract geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van zijn eigen verplichtingen opschorten.

Bovendien behoudt de verkoper onverminderd zijn recht op winstdervingsvergoeding a rato van 25%.

In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uren na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking van de verkoper stellen.

De koper behoudt zich evenwel het recht voor de gedwongen uitvoering te vervolgen.


11. Alle betalingen geschieden te Lauwe, en zijn alleen geldig tegen onze handtekening.
Het innen bij onze klanten is geen afwijking van deze clausule.


12. Onze normale betalingsvoorwaarden zijn 30 dd einde maand, tenzij anders overeengekomen. Eerste bestellingen dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.


13. Op alle bedragen die op de vervaldag niet vereffend zijn is er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een rente verschuldigd van 12% per jaar.


14. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag tengevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd saldo, na vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met 10%, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2500 EUR, onverminderd rente en kosten en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Bovendien worden bij wanbetaling, ook alle niet-vervallen schulden ineens opeisbaar.


15. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de   Belgische Arbitrage Instelling - B.A.I.  belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74).  Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

VOOR NEDERLAND & BELGIË

EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendom van de geleverde goederen wordt pas overgedragen aan de koper nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit deze levering, in het biezonder de integrale betaling van de overeenstemmende facturen.Zolang deze betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven, of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

Ingeval van wanbetaling op de vervaldag, is de koper ertoe gehouden bij de eerste sommatie door de verkoper gedaan, de nog niet voortverkochte goederen terug te zenden.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.